Af StockRates Kapitalforvaltning

Kvartalets highlights

  • StockRates porteføljeselskaber leverer en bundsolid performance i regnskabssæsonen

  • Rentetoppen nærmer sig

  • Forventninger om høje renter i 2024

  • Centralbankernes linedans fortsætter

2023 har i høj grad budt på optimisme og tilbagevendende risikovillighed blandt investorerne. Det store fokus på kunstig intelligens har været en af hovedårsagerne bag de stigende aktiekurser. Tilstanden i den globale økonomi og centralbankernes ageren er fortsat noget, der påvirker markederne i både op- og nedadgående retning. Det har også været tilfældet i tredje kvartal, som har budt på udsving, hvilket StockRates aktiefonde heller ikke har kunne sige sig fri for.

Pengepolitikken begynder at virke

Tredje kvartal har budt på en lang række begivenheder, som har medvirket til, at der har været store udsving i aktiekurserne. Centralbankerne skal fortsat balancere på en knivsæg i forhold til at dæmpe inflationen uden at ramme økonomierne for hårdt og sikre den bløde landing.

Vi begynder at se tegn på svækkede makroøkonomiske nøgletal, hvilket viser, at centralbankernes tiltag begynder at virke. Inflationen er på vej ned, og væksten dæmpes. Det anses i øjeblikket som positivt for aktiemarkedet, da det kan betyde, at en mulig rentetop er nået. Dog er der samtidig en vis usikkerhed forbundet med dette, i takt med at olieprisen på det seneste er steget.

Olipriserne er kvartales store samtaleemne

Oliepriserne har været et af kvartalets helt store emner. Det skyldes, at OPEC+ (Organisationen for Olieeksporterende Lande) fornyeligt besluttede at begrænse produktionen af olie, og at den globale efterspørgsel har været større end ventet. Efterspørgslen på olien ser ikke umiddelbart ud til at falde indenfor næstkommende periode, så længe forventningerne til den globale økonomi holder sig positive.

Netop de stigende oliepriser har medført højere renter mod slutningen af kvartalet. Den amerikanske 10-årige statsrente nåede i slut september op i det højeste niveau siden 2007. Det bragte fornyet usikkerhed på aktiemarkederne, og på blot en uge faldt det amerikanske aktieindeks knap 3%. Dette er det største fald siden marts måned, hvor bankuroen brød løs.

Udviklingen på de globale aktiemarkeder

Afkast Q3 2023
Verdensindekset (M2WOEW) -0,50 % 6,92%
USA (S&P 500) 0,00 % 14,81 %
Europa (STOXX 600) -1,87 % 9,56 %
Kina (CSI 300) -0,07 % -6,23 %
Japan (NIKKEI 225) -3,48 % 10,72 %
Danmark (OMX C25) -6,04 % 3,07 %
StockRate Invest -0,93 %  7,57 %
SDG Invest -2,91 % 7,98 %

Aktiemarkederne har gennem 2023 kvitteret med positive afkast. Det gælder størstedelen af de globale aktiemarkeder i verden bortset fra Kina. Tredje kvartal har vist sig at være mere turbulent, og samtlige aktiemarkeder har sat sig lidt.

Vender vi blikket mod USA, så er det amerikanske aktieindeks S&P500 status quo for kvartalet. For året har indekset oplevet den største fremgang i afkasttabellen, hvilket særligt er drevet af optimismen omkring kunstig intelligens.

I Europa har vi set en tilbagegang i afkastet i STOXX600 for tredje kvartal. Tilbagegangen skyldes blandt andet, at vi i kvartalet har set dalende økonomisk aktivitet i Europa, og dermed faldende vækst hos virksomhederne. Ser vi dog på udviklingen for hele året, så har de europæiske aktier leveret et ganske fornuftigt afkast.

”Både Stockrate Invest og SDG Invest har leveret et afkast på over 7,50% efter omkostninger i 2023.”

I Japan har aktieindekset NIKKEI 225 ligeledes haft tilbagegang i tredje kvartal efter at have haft stor medvind i første halvår af 2023. Investorerne genfandt tidligere på året interessen for japanske aktier efter, at de har været præget af en periode med blandt andet lav vækst og en vedvarende økonomisk stagnation.

Herhjemme har vi set kursraketten Novo Nordisk skyde til vejs endnu en gang. Det er dog ikke nok til at holde den gode stemning oppe. Det samlede danske OMXC25 aktieindeks har givet et negativt afkast for kvartalet, men er dog oppe for året. Ser vi på den længere bane, så har flere danske aktier haft en hård periode, hvor ni af C25-selskabernes er faldet over 50% siden toppen baseret på de seneste fem års udvikling. Heriblandt er aktier som Ambu, GN Store Nord og Ørsted, hvilket er selskaber, vi ikke har i vores porteføljer.

I Kina har vi også set store bevægelser på aktiemarkedet, hvilket har ført til den negative udvikling for året. De økonomiske nøgletal fra juli måned viser en kinesisk deflation, og forventningerne til den fremtidige kinesiske vækst er ikke særlig optimistiske.

De 2 store ejendomsselskaber China Evergrande og Country Garden har taget overskrifter i august måned. China Evergrande vendte tilbage i handel efter et 17 måneders langt forbud, og det udløste et kursfald på 79% på aktiens første handelsdag. Country Garden har misligholdt betalinger på to obligationer, og der er fare for, at det udvikler sig til en betalingsstandsning, hvilket ligeledes har udløst massive kursfald.

StockRates aktieforeninger har ingen eksponering til ejendomssektoren, og derfor har urolighederne ikke haft en direkte indvirkning på investeringer i hverken StockRate Invest eller SDG Invest.

StockRate Invest outperformer i 2023

StockRates kvalitetsaktier, målt ved Investeringsforeningen StockRate Invest, har leveret et afkast i tredje kvartal på -0,93% (efter omkostninger), og et afkast på 7,57% for hele 2023. Foreningens benchmark MSCI World Equalweighted gav et afkast på -0,50% for kvartalet og 6,92% for året (før omkostninger). For året outperformer StockRate Invest sit benchmark med 0,65%.

De primære drivere for afkastet i StockRate Invest for året er sektorerne sundhed, kommunikationsservices og forbrugsvarer. Heriblandt er det sundhedssektoren, som bidrager mest til afkastet og leverer et merafkast ift. benchmark på 1,22% for året. Merafkastet er bl.a. trukket op af selskaberne Novo Nordisk og UnitedHealth Group.

I kvartalet er afkastudviklingen for StockRate Invest drevet af mange af de samme faktorer, som vi ser for året. Det er særligt aktierne i sundhedssektoren, der er med til at drive afkastet. StockRate Invest underperformer dog en smule med 0,43% i dette kvartal.

Afkast for SDG Invest Bæredygtige Aktier

SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier har i tredje kvartal leveret et afkast på -2,91% og på 7,98% for hele 2023 (efter omkostninger). Foreningens benchmark Dow Jones Sustainability World Composite Index gav et afkast på 0,17% for kvartalet og på 11,34% for året (før omkostninger).

I tredje kvartal underperformer SDG Invest sit benchmark. Den primære årsag er foreningens eksponering til sektorerne kommunikationsservices, materialer og finans. Heriblandt er den største negative bidrager kommunikationsservices. Det skyldes bl.a. Alphabet, som vægter knap 6% i foreningens benchmark. SDG Invest har ingen allokering til Alphabet i sin portefølje, hvorfor det trækker afkastet ned. SDG Invest har derimod en stærk allokering til IT-sektoren herunder chipgiganten Nvidia, som har levereret et afkast på over 200% i år. IT-sektoren bidrager med et merafkast på 1,58% for kvartalet ift. benchmark.

Begge foreningers performance rammes på de stigende oliepriser, som vi hidtil har set i tredje kvartal. Hverken StockRate Invest eller SDG Invest har eksponering til oliesektoren, hvilket er et bevidst fravalg. I StockRate’s investeringsfilosofi sigter vi mod at finde kvalitetsselskaber, der skal leve op til vores kvalitetskriterier, og dette finder vi ikke i oliesektoren.

Regnskabssæsonen bekræfter igen, at vores kvalitetsselskaber er robuste

Seneste regnskabssæson Omsætningsvækst Indtjeningsvækst
USA (S&P 500) 0,92% -5,66%
Europa (STOXX 600) -8,42% 7,43%
StockRate Invest 5,70% 8,10%
SDG Invest 5,95% 3,87%

Den seneste regnskabssæson har bevist, at vores kvalitetsselskaber fortsat er robuste. Både StockRate Invest og SDG Invest leverede en positiv omsætningsvækst og indtjeningsvækst.

I USA så vi en spæd stigning i omsætningsvæksten og en negativ indtjeningsvækst. Det er særligt sektorerne energi, materialer og sundhed, som trækker indtjeningsvæksten ned. I Europa var der en negativ udvikling i omsætningsvæksten, hvorimod indtjeningsvæksten var positiv. Indtjeningsvæksten for Europa er særligt drevet af den finansielle sektor.

Af nuværende regnskabssæson kan vi udlede, at vi har selskaber, som er solide relativt til det generelle marked, da begge foreninger formår at levere en positiv vækst på trods af begyndende afmatning i diverse brancher. Det fornuftige resultat, vi hidtil har set i porteføljeselskabernes regnskaber, bekræfter os i, at vores investeringsfilosofi fortsat skaber værdi.

 ”StockRates aktieforeninger leverede en stærk omsætning- og indtjeningsvækst i seneste regnskabssæson”

Nedgradering af den amerikanske statsgæld

I starten af august måned degraderede rating bureauet Fitch den amerikanske statsgæld. Det medførte at de amerikanske statsobligationer gik fra en rating på AAA til AA+. Det er første gang siden 2011, hvor rating bureauet S&P lavede samme handling, at den amerikanske statsgæld er blevet degraderet. Ændringen kommer som følge af, at Fitch vurderer, at der har været en stabil forringelse i styringen af finansielle forpligtelser samt kritik af situationen vedrørende ændring af gældsloftet i juni.

Centralbankernes balancegang

Ser vi på de makroøkonomiske nøgletal, så har den seneste periode på aktiemarkedet vist, at svækkede nøgletal har bidraget til en positiv reaktion på aktiemarkedet. Det kan lyde paradoksalt, men markedet vurderer, at dårligere nøgletal og afdæmpning af væksten kan øge sandsynligheden for, at centralbankerne stopper med at hæve renten. Den gode stemning har dog ikke varet ved på grund af et uventet budskab fra den amerikanske centralbank FED.

I september måned valgte FED at lade renten forblive på det nuværende niveau, hvilket var helt som markedet havde ventet. Dog var det efterfølgende budskab fra centralbankchefen Jerome Powell knap så opløftende for aktiemarkedet. Budskabet var ”higher for longer”, hvilket betyder, at rentenedsættelserne kommer langsommere end ventet. FED’s forventninger til resten af 2023 indeholder en renteforhøjelse mere i år, samtidig med en reducering af de forudsete rentenedsættelser i 2024. Denne halvering af rentenedsættelserne signalerer, at renten forbliver høj i længere tid.

Vender vi blikket mod Europa, så hævede den europæiske centralbank renten med 0,25% endnu en gang, hvilket var en smule overraskende for markedet. Dog var udmeldingen om fremtiden noget blødere end i USA. Rentestigningen blev nemlig efterfulgt af en signalering om, at rentetoppen formentlig var nået for ECB. Situationen i Europa ser anderledes ud end i USA. Den amerikanske økonomi er fortsat stærk men begynder at vise svaghedstegn, hvorimod væksten i Europa er mere afdæmpet. Særligt i Tyskland viser seneste makroøkonomiske nøgletal, at den tyske servicesektor er presset.

”Vi ser tegn på svækkede makroøkonomiske nøgletal, hvilket viser at renteforhøjelserne er ved at slå igennem. Det anses i øjeblikket som positivt på de globale aktiemarkeder, da det vidner om, at en mulig rentetop er nået”

Forventninger fremadrettet

Vores forventninger til resten af 2023 er, at effekterne fra de pengepolitiske tiltag vil træde mere i kraft i den globale økonomi. Vi ser tegn på, at rentetoppen i Europa er nået, hvorimod vi skal senere hen på året, før vi ser en rentetop i USA.

Centralbankernes beslutninger er datadrevne, og de amerikanske nøgletal er ikke i samme grad nedadgående som i Europa. Det tyder derfor på, at vi skal have en endnu en renteforhøjelse i 2023 fra FED.

Renteforhøjelserne er begyndt at virke, hvilket afspejles i de faldende inflationsniveauer. De faldende inflationsniveauer forventes at fortsætte resten af året og arbejde sig stille og roligt henimod det ønskede inflationsniveau på 2,00%. Selvom inflationen i øjeblikket presses af de stigende oliepriser, så vil presset med tiden mindskes i takt med afmatningen indtræder mere og mere. Ved afmatningen i økonomierne falder efterspørgslen efter olie, og derved vil udbud og efterspørgsel begynde at harmonere igen.

Vi forventer, at de pengepolitiske tiltag kan fortsætte med at give udsving på aktiemarkederne. Det vil ligeledes gøre sig gældende på rentemarkedet, som er følsomt overfor de makroøkonomiske begivenheder.

Vi forventer samtidig, at StockRate’s selskaber vil fortsætte deres positive udvikling, som vi hidtil har set. Dog med en mere behersket vækst fremadrettet pga. de pengepolitiske stramninger.

I både Europa og USA har vi set en tilbagegang i væksten i seneste regnskabssæson. Samtidig med, at vi har set fremgang i væksten i StockRate’s aktieporteføljer. Det kan indikere, at de underliggende selskabers prissætning er blevet mere attraktiv, da indtjeningen er steget. Hvorimod det generelle aktiemarked er blevet dyrere, som følge af den negative indtjeningsvækst. Det understreger, at StockRate’s kvalitetsaktier er solide, og vi føler os overbeviste om, at vores porteføljer er robuste til den kommende tid.

”Renteforhøjelserne er begyndt at virke, og det afspejles i de faldende inflationsniveauer. Det betyder, at vi arbejder os henimod det ønskede inflationsniveau på 2,00%”

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?