Bæredygtighed – Ofte stillede spørgsmål

I StockRate går bæredygtighed og afkast hånd i hånd, når du investerer i nogle af verdens økonomisk stærkeste selskaber. Disse selskaber er udvalgt gennem vores unikke tilgang til investeringer og sikrer, at de opfører sig ordentligt og agerer ansvarligt.

I StockRate har vi flere forskellige metoder til at arbejde med bæredygtighed. Når vi sammen med dig skal fastlægge rammerne for din portefølje, taler vi om, hvordan vi kan integrere bæredygtighed i porteføljen, så det passer til dine behov og ønsker.

I forhold til vores aktieinvesteringer, tilbyder vi to typer af produkter:

1) ESG-screenet produkter, der tager højde for miljømæssige og sociale karakteristika (artikel 8 produkter).

2) SDG-Screenet produkter, der har et bæredygtigt investeringsformål (artikel 9 produkter).

I forhold til vores obligationsinvesteringer tilbyder vi to typer af produkter:

1) Produkter der ikke er underlagt screening af bæredygtighedsfaktorer (artikel 6 produkter)

2) Produkter der har et bæredygtigt investeringsformål (artikel 9 produkter).

Vores investeringsafdeling foretager en aktiv udvælgelse af globale aktier baseret på vores unikke aktieinvesteringsstrategi StockRate-modellen, som skal efterleve vores fastsatte ESG-kriterier. Investeringerne spredes på tværs af lande, selskaber og sektorer, der opfylder udvælgelseskriterierne med særlig fokus på miljømæssige og sociale karakteristika.

Som en integreret del af investeringsbeslutningen udføres en screening baseret på ESG-kriterier. Denne screening, med udgangspunkt i StockRate Invests miljømæssige og sociale karakteristika, har til formål at fremme bæredygtig udvikling ved eksempelvis at reducere porteføljens samlede CO2-udledning eller integrere ESG-risici ved at overvåge selskabernes ESG-rating.

Desuden ekskluderes selskaber, der er aktive inden for sektorerne (maksimalt 5% af omsætning): fossile brændstoffer, tobak, hasardspil, våben og pornografi.

SDG Invest fremmer bæredygtig udvikling gennem et egenudviklet Sustainability Scorecard og ved at udøve aktivt ejerskab.

Vores Scorecard er udviklet af bæredygtighedseksperter, og vi opdaterer det løbende for at afspejle udviklingen inden for bæredygtighed og for kontinuerligt at skærpe kravene til porteføljeselskaber. På baggrund af vores scorecard gennemfører vi en dybdegående kvalitativ analyse af selskaberne baseret på mere end 40 parametre i forhold til FN’s verdensmål for bæredygtighed. Dette giver os indgående kendskab til, hvordan selskaberne performer i forhold til bæredygtighed og identificerer områder, hvor der er plads til forbedring.

Desuden er vi i dialog med 100% af selskaberne i aktieporteføljerne og rådgiver dem angående deres forbedringspotentiale.

Ud af 75.000 børsnoterede selskaberne er der kun 50-100 virksomheder, der klarer både vores finansielle og bæredygtige screening.

Samtidig deltager vi i internationale fora som Climate Action 100+ og FN PRI, hvor vi, sammen med andre investorer, arbejder for at få flere selskaber til at arbejde med FN’s 17 verdensmål for Bæredygtig Udvikling.

StockRate sikrer opfyldelse af bæredygtighedskriterierne, da bæredygtighed udgør en integreret del af foreningernes investeringsbeslutninger. Således er både StockRate Invest (Artikel 8) og SDG Invest (Artikel 9) bæredygtige produkter, hvor der stilles øgede krav til rapportering, og hvor fondene har forpligtet sig til at dokumentere den bæredygtige udvikling.

I StockRate integrerer vi nøje bæredygtighedsrisici i vores investeringsstrategi. Dette omfatter potentielle miljømæssige, sociale eller ledelsesmæssige forhold, der kan have en væsentlig negativ indvirkning på investeringernes værdi.

Ja, StockRate tilbyder aktie- og obligationsprodukter som Stockrate Invest Globale Aktier (Artikel 8), SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier og Obligationer (Artikel 9), der begge fokuserer på bæredygtighed. Disse investeringsprodukter er designet til at imødekomme investorernes interesse i ansvarlige og bæredygtige investeringer.

StockRate tilstræber at tilpasse porteføljer i overensstemmelse med specifikke bæredygtighedsønsker. Derudover omfavner de bæredygtige investeringsprodukter, som StockRate tilbyder i dag, i forvejen en ret bred screening indenfor bæredygtighed.

Ja, StockRate har produkter som SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier og Obligationer (Artikel 9), der er specielt rettet mod investorer med høje præferencer for bæredygtighed. Produktet er skabt til investorer, der ønsker en direkte indvirkning på bæredygtige initiativer.

SDG Invest har som bæredygtigt investeringsformål, at porteføljen bidrager til opnåelsen af Paris-aftalens målsætning om at begrænse global temperaturstigning til 1,5 grader.

Hos StockRate går bæredygtighed og afkast hånd-i-hånd, når du investerer i nogle af verdens økonomisk stærkeste selskaber, der opfører sig ordentligt og agerer ansvarligt. Det er vores forventning, at når virksomheder formår at omstille sig og løse globale udfordringer, er det en god investering på den lange bane.

Om bæredygtighed påvirker afkastet, findes der ikke noget entydigt svar på. Konklusionerne i foreliggende akademiske studier heraf, giver ikke mulighed for entydige konklusioner med tilfredsstillende statistisk sikkerhed.

StockRate vurderer løbende om vores bæredygtighedspolitik indebærer en målsætningskonflikt i forhold til andre målsætninger hos StockRates kunder, herunder eksempelvis afkastforventninger, investeringsrisici eller omkostninger.

Det er dog vores vurdering, at StockRates bæredygtighedspolitik som udgangspunkt ikke vil indebære nogen langsigtet, hverken negativ eller positiv effekt på afkast eller investeringsrisici.

Artikel 6:
Et artikel 6-investeringsprodukt har et mindre fokus på bæredygtighed og ESG-faktorer sammenlignet med højere klassificerede produkter som Artikel 8 og 9. Produktet skal til at informere om, hvorvidt investeringen tager hensyn til.

Artikel 8:
Et artikel 8-investeringsprodukt har en mere fremtrædende bæredygtighedsprofil end et artikel 6 investeringsprodukt. Her er bæredygtighed nemlig integreret i selve investeringsprocessen, som StockRate Invest.

Artikel 9:
Artikel 9-investeringsprodukter er den højeste bæredygtighedsprofil, et produkt kan få i dag. Denne type er dedikeret til at opfylde konkrete bæredygtighedsmål. StockRate har produkter som SDG Invest, der har som bæredygtigt investeringsformål, at porteføljen bidrager til opnåelsen af Paris-aftalens målsætning om at begrænse global temperaturstigning til 1,5 grader.

Som et naturligt led i vores arbejde med bæredygtige investeringer har StockRate underskrevet UN PRI’s principper for ansvarlige investeringer.

I praksis betyder det, at vi undersøger sociale, miljømæssige og ledelsesmæssige forhold i de selskaber, vi investerer i.

De seks principper for ansvarlig investering er:

1. Vi vil integrere ESG-forhold i investeringsanalysen og beslutningstagningsprocessen
2. Vi vil udøve aktivt ejerskab og integrere ESG-forhold i ejerskabspolitikker og i den operationelle håndtering af investeringerne
3. Vi vil søge at opnå åbenhed om ESG-forhold hos de enheder, vi investerer i
4. Vi vil fremme accept og implementering af principperne i investeringsbranchen
5. Vi vil samarbejde om at øge effektiviteten i forbindelse med implementeringen af principperne
6. Vi vil rapportere om vores aktiviteter og fremdrift i forhold til at implementere principperne

StockRates seneste PRI-rapport

Læs den på PRI’s hjemmeside

Fokusområder

StockRate-Asset-Management_personlig-formueforvaltning

Investeringsløsninger

Fælles for alle typer af investeringer i StockRate er, at vi investerer langsigtet med fokus på kvalitet, stabil vækst og dermed lavest mulige risiko.

Læs mere

StockRate - Personlig formueforvaltning - langsigtede investeringer - attraktive afkast

Personlig formueforvaltning

Vi er eksperter i at sammensætte individuelle porteføljer ud fra dine økonomiske ønsker og behov, og som på lang sigt giver et godt afkast.

Læs mere

Attraktive afkast

Med vores faste investeringsfilosofi i globale kvalitetsaktier har vi siden opstart i 2008 leveret afkast, der er betydeligt bedre end markedet generelt.

Læs mere

Få nyheder fra StockRate

Bliv klogere på din økonomi, finansmarkederne og få nyt om StockRate