Bæredygtige investeringer

StockRate har altid lagt vægt på, at de selskaber, vi investerer i, skal opføre sig ordentligt og agere ansvarligt. Vi mener nemlig, at der er fremtid og langsigtet økonomisk fornuft i at gøre tingene på den rigtige måde, og at vi har et ansvar for den verden, vi efterlader til vores børn og kommende generationer.

Hos os går bæredygtighed og afkast hånd-i-hånd, når du investerer i nogle af verdens økonomisk stærkeste selskaber, der opfører sig ordentligt og agerer ansvarligt.

Vi tilbyder to forskellige bæredygtighedsscreeninger, der gør det let for dig at investere med omtanke i aktier og obligationer.

Bæredygtighedsscreening

Hos StockRate anvender vi en unik tretrins-model til at udvælge selskaber, der både er økonomisk stærke og bæredygtige.

Fase 1

Økonomisk screening:

StockRate-modellen

Fase 2

Frasortering af selskaber

Fase 3

Metode 1:
Screening ud fra ESG-kriterier

Metode 2:
Screening ud fra
FN’s Verdensmål (SDG’s)

Endeligt resultat

ESG-screening:
Individuelle aktieporteføljer
StockRate Invest Globale Aktier

SDG-Screening:
SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier
SDG Invest Bæredygtige Obligationer

Fase 1: StockRate-modellen

I denne fase er det finansielle overvejelser, der ligger til grund for udvælgelsen og frasortering af selskaber. Blandt flere end 75.000 børsnoterede selskaber i mere end 150 lande udvælger vi, via vores unikke investeringsfilosofi StockRate-modellen, de økonomisk stærkeste. Det er selskaber med en:

 • Høj indtjeningsstyrke

 • Høj likviditet

 • Høj stabilitet

Fase 2: Frasortering af sektorer

Det næste trin i udvælgelsesprocessen frasorterer selskaber på baggrund af ESG-faktorer. På dansk står ESG for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse.

Selskaber, der håndterer ESG-relaterede risici og muligheder, forventes at stå mere robuste, da de reducerer deres eksponering mod disse risici. Dermed bliver ESG-ratingen en del af overvejelserne til at vurdere, om et selskab opfører sig ordentligt og ansvarligt.

StockRate investerer ikke i selskaber, der:

– Bevidst bryder regler fastsat af nationale myndigheder.

– Er lokaliseret i lande med handelsblokade.

– Er involveret i bestikkelse og korruption.

– Bryder konventioner fastsat af UN Global Compact.

– Er aktive indenfor fossile brændstoffer, tobak, hasardspil, våben og pornografi.

Særligt for individuelle aktieporteføljer og StockRate Invest – For individuelle aktieporteføljer og StockRate Invest opereres der med en grænse på 5% af omsætningen i forhold til selskabets berøring med fossile brændstoffer, tobak, hasardspil, våben og pornografi. 5% er opstillet, da det garderer os imod, at selskabet skulle have berøring med andre selskaber indenfor disse brancher.

Særligt for SDG Invest – For porteføljerne i SDG Invest fortages der endvidere følgende eksklusioner:

– I SDG Invest er der nultolerance i forhold til selskaber indenfor de nævnte områder.

– Selskaber, der ikke aktivt bidrager til den bæredygtige omstilling, og ikke aktivt bidrager til opfyldelsen af FN’s 17 verdensmål.

Fase 3: ESG- eller SDG-screening

I denne fase udvælges selskaber på baggrund af enten en ESG- eller SDG-screening.

ESG-screening

Denne metode screener ud fra de såkaldte ansvarlige ESG-faktorer og bliver brugt på vores individuelle aktieporteføjler og i Investeringsforeningen StockRate Invest.

ESG-screening handler om at identificere risici, som kan påvirke selskabets værdi ud fra de tre faktorer. For miljøet kan det for eksempel være selskabets energiforbrug og mål for øget andel af energi fra vedvarende kilder.

Et af kriterierne til vores ESG-rating er minimumskrav, som selskaberne opnår fra et eksternt analysebureau. Når vi sætter et minimumskrav, vurderer vi, at bæredygtighedsrisici som selskabet er udsat for minimeres, og dermed står porteføljen stærkere ud fra et ESG-perspektiv.

Samtidig vælges selskaber ud fra, hvordan de viser positiv fremdrift i arbejdet med at reducere deres CO2-udslip. Vi sigter mod at konstruere aktieporteføljerne på en måde, der kontinuerligt og samlet set reducerer CO2.

SDG-screening

Denne metode screener ud fra FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling og anvendes i et samarbejde om fonden SDG Invest, der tilbyder aktier og obligationer.

SDG står for Sustainable Development Goals og kaldes på dansk FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Verdensmålene handler om at løse mange af klodens største problemer såsom fattigdom, ulighed og klimaforandringer. De 17 verdensmål fremmer en helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed, hvor klima, miljø, sociale forhold og økonomisk velfærd og udvikling hænger sammen.

Denne metode scorer selskabernes arbejde med bæredygtighed ud fra FN’s 17 verdensmål, og der fokuseres blandt andet på, hvorvidt selskaberne proaktivt arbejder med CO2-reduktioner, cirkulær økonomi, ansvarlig skat og langsigtede forretningsmodeller, der adresserer globale udfordringer og efterlever Verdensmålene. Disse produkter har et bæredygtigt investeringsformål, der skal bidrage til Paris-aftalens målsætning om at begrænse global temperaturstigning til 1,5 grader.

Endeligt resultat og løbende opfølgning

Resultatet af de tre trin bliver porteføljer af globale kvalitetsselskaber, der opfører sig
ordentligt og agerer ansvarligt

Fonde med fokus på ansvarlighed i StockRate

StockRate Invest – ESG-screenet aktier

 • Frasortering af udvalgte selskaber, samt screenet ud fra ESG-kriterier

 • Artikel 8-investeringsprodukt: Fonden fremmer sociale og miljømæssige karakteristika

 • Global aktieportefølje – investeringer i verdens økonomisk stærkeste selskaber

 • Godt afkast, lavest mulige risiko

SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier

 • Frasortering af udvalgte selskaber, samt screening ud fra FN’s verdensmål

 • Artikel 9-investeringsprodukt: Fonden arbejder efter et konkret bæredygtighedsmål om at reducere CO2-udledning

 • Global aktieportefølje – Investering i verdens økonomisk stærkeste selskaber

 • Godt afkast, lavest mulige risiko

StockRate Bæredygtige Aktier

SDG Invest Bæredygtige Obligationer

 • Frasortering af udvalgte selskaber, samt screening ud fra FNs verdensmål

 • Artikel 9-investeringsprodukt: Fonden arbejder efter et konkret bæredygtighedsmål om at reducere CO2-udledning

 • Portefølje af erhvervsobligationer med kort restløbetid

 • Godt afkast og likviditetsplacering i bæredygtige obligationer

Som et naturligt led i vores arbejde med bæredygtige investeringer har StockRate underskrevet UN PRI’s principper for ansvarlige investeringer.

I praksis betyder det, at vi undersøger sociale, miljømæssige og ledelsesmæssige forhold i de selskaber, vi investerer i.

De seks principper for ansvarlig investering er:

1. Vi vil integrere ESG-forhold i investeringsanalysen og beslutningstagningsprocessen
2. Vi vil udøve aktivt ejerskab og integrere ESG-forhold i ejerskabspolitikker og i den operationelle håndtering af investeringerne
3. Vi vil søge at opnå åbenhed om ESG-forhold hos de enheder, vi investerer i
4. Vi vil fremme accept og implementering af principperne i investeringsbranchen
5. Vi vil samarbejde om at øge effektiviteten i forbindelse med implementeringen af principperne
6. Vi vil rapportere om vores aktiviteter og fremdrift i forhold til at implementere principperne

StockRates seneste PRI-rapport

Læs den på PRI’s hjemmeside

“Vores bæredygtige investeringer bygger på en holdning om, at der er fremtid og økonomisk fornuft i at gøre tingene ordentligt.”

Fokusområder

StockRate-Asset-Management_personlig-formueforvaltning

Investeringsløsninger

Fælles for alle typer af investeringer i StockRate er, at vi investerer langsigtet med fokus på kvalitet, stabil vækst og dermed lavest mulige risiko.

Læs mere

StockRate - Personlig formueforvaltning - langsigtede investeringer - attraktive afkast

Personlig formueforvaltning

Vi er eksperter i at sammensætte individuelle porteføljer ud fra dine økonomiske ønsker og behov, og som på lang sigt giver et godt afkast.

Læs mere

Attraktive afkast

Med vores faste investeringsfilosofi i globale kvalitetsaktier har vi siden opstart i 2008 leveret afkast, der er betydeligt bedre end markedet generelt.

Læs mere

Få nyheder fra StockRate

Bliv klogere på din økonomi, finansmarkederne og få nyt om StockRate