Af StockRates Kapitalforvaltning

De seneste år har interessen for alternative investeringer været stigende. Men hvad er alternative investeringer og hvad bidrager de med til din portefølje? Tag dig tid til at udforske vores Q&A og opdag, hvordan alternative investeringer kan berige din portefølje og hvordan vi investerer i alternativer i StockRate. 

Betegnelsen ’alternative investeringer’ er en fællesbetegnelse for alle slags investeringer, der falder udenfor kategorien børsnoterede aktier og – obligationer. Alternative investeringer er derfor et område, som dækker mange forskellige typer af investeringer.

Private Equity er unoterede selskaber, der enten investeres i eller opkøbes.

Private Credit er lån mellem en professionel låneformidler og et selskab.

Infrastruktur dækker over investeringer i for eksempel en bro, motorvej, havn, gasledning, vindmøllepark og solceller.

Multi Asset er investeringer i flere aktivklasser i en enkelt fond, såsom ejendomme, råvarer, infrastrukturprojekter, unoterede selskaber, etc.

StockRate investerer i de bedste fonde indenfor deres felt. Vi investerer ikke i enkelte alternative investeringsprojekter, da det at udvælge og styre selskaber indenfor forskellige sektorer kræver en del ressourcer og specialviden indenfor de respektive felter. I stedet benytter vi os af en fund-of-funds-strategi. Vi tager vores StockRate-briller på i udvælgelsen af fonde og forvaltere og finder dem, som bedst er i overensstemmelse med vores kerneværdier.

Der er forskellige grunde til at inddrage alternative investeringer i din portefølje.

Diversifikation: Fælles for alternative investeringer er, at deres risiko­profil ofte er forskellig fra traditionelle børsnoterede in­vesteringer, så afkastet har en begrænset sammenhæng hermed. Og netop det er nøglen til en stærk og stabil portefølje; at sprede din risiko ud over forskellige aktiv­klasser, der ikke stiger og falder i takt med hinanden. På den måde bidrager alternative investeringer positivt til det forventede risikojusterede afkast i din portefølje.

Attraktive afkast: Samtidig ligger der en stor værdiskabelse i at udvikle et mindre privat selskab til et stort privat eller børsnoteret selskab.

Specialiseret viden og aktivt ejerskab: Forvaltere af alternative investeringer har masser af viden, kapital og ressourcer, som de kan bruge til at udvikle private virksomheder og dermed bidrage til yderligere vækst.

Adgang til unikke muligheder: Alternative investeringer giver dig mulighed for at deltage i markeder og selskaber, som ikke er tilgængelige gennem traditionelle investeringskanaler. Dette kan give adgang til unikke investeringsmuligheder og potentielt generere overskud, som ikke er let tilgængelige andre steder.

Udelukkelse af støj: Mens børsnoterede aktier prisfastsættes minut for minut dagligt, prisfastsættes alternative investeringer hvert kvartal. Dette kan udelukke en masse støj forårsaget af psykologiske faktorer fra finansmarkederne, samtidig med at det kan gøre dig som investor mere tålmodig.

I StockRate alternative investeringer spreder vi din risiko så meget som muligt ved at investere i flere fonde med forskellige kendetegn og fordele. Det kan  sammenlignes med, at din portefølje består af 5 aktieselskaber versus en portefølje på 50 aktieselskaber. Sidstnævnte opnår naturligt en større risikospredning, og du bliver dermed mindre afhængig af de enkelte porteføljeforvaltere og deres performance (vær opmærksom på, at dette ikke er en investering med lav risiko).

Likviditetsrisiko: Alternativer investeringer er langsigtede og illikvide investeringer. Det vil sige, at du ikke kan forvente, at din investering kan omsættes til den aktuelle værdi fra dag til dag, men at du først kan indfri den ved investeringens udløbstid. Den lave likviditet medfører, at alternative investerin­ger alene bør overvejes af investorer med en tidshorisont på mindst 10 år. Dette kan være en ulempe for nogen, men en fordel for udprægede langsigtede investorer.

Risiko ved prisdannelsen: Da der er tale om illikvide, unoterede investeringer, kan investeringerne være svære at værdiansætte, da der ikke er et effektivt marked på samme måde som med børsnoterede aktier. En akties pris bliver for eksempel konstant fastsat på baggrund af udbud og efterspørgsel i markedet af en masse investorer. Værdiansættelsen af alternative investeringer sker på baggrund af rapportering fra de alternative investeringsfonde og deres skøn og forventninger.

Afkastsrisiko: Der er risiko for, at de eksterne alternative investeringsfonde ikke kan levere det forventede afkast. Dette scenarie kan for eksempel opstå, hvis den alternative investeringsfond ikke kan finde mulige investeringskandidater til konkurrence dygtige priser. Eller hvis investeringerne udvikler sig med tab eller uattraktivt afkast som følge.

Minimumsinvesteringen er DKK 750.000, men du har mulighed for at investere, så meget du ønsker.

Investeringer i StockRate Alternativer har en forventet levetid på 10 år.

For at få fuldt udbytte af din investering i StockRates alternativer anbefales det, at investeringen holdes i hele investeringsfondens løbetid. Dette skyldes, at investeringsfonden først forventes at være fuldt investeret primo år tre efter den indledende tegning, og at omkostningerne i etableringsfasen er højere end i den resterende levetid. Du kan kun træde ud af investeringsfonden, hvis du kan sælge din beholdning til tredjepart, og hvis bestyrelsen godkender dette.

Som investor kan du investere følgende midler:

  1. Selskabsmidler (aktie- eller anpartsselskab).
  2. Private frie midler hvor gevinsten beskattes efter almindelige aktieavanceregler.
  3. Pensionsmidler som står i en ordning i et pengeinstitut. Investeringen må udgøre en vis procentdel af den enkeltes pensionsmidler alt
    efter størrelsen på investeringsbeløbet.
  4. Virksomhedsskatteordning hvor gevinsten beskattes efter almindelige aktieavanceregler.
  5. En kombination af frie midler og pensionsmidler i et pengeinstitut.

Bæredygtighed er i fokus, når der udvælges alternative investeringsfonde, da det forventes, at det er et parameter, som vil være med til at sikre værdien af  investeringen i fremtiden. Desuden har StockRate underskrevet Principles for Responsible Investments (UN PRI), og der tilstræbes at udpege alternative investeringsfonde, som også har underskrevet disse principper. StockRates alternative investeringer er ikke en bæredygtig investering som klassificeret i henhold til EU-reglerne. Ved udvælgelse af porteføljeforvaltere, vil de som inddrager og tager stilling til ESG indenfor anerkendte principper blive valgt.

Få nyt om investeringer i alternativer

Er du interesseret i at høre mere om vores alternative investeringer? Så skriv dig op til at få nyheder og investormaterialer nedenfor.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?