Af StockRates Kapitalforvaltning

Der er et stigende fokus på de muligheder, der opstår, når samfundet skal omstille sig på mange fronter. Mange af vores selskaber har derfor integreret bæredygtighed i deres processer, og i løbet af 2023 er flere og flere begyndt at rapportere om bæredygtighed. Dette har medført, at vi i StockRate har kunnet forbedre vores bæredygtige ESG-screening af Investeringsforeningen StockRate Invest og vores individuelle aktieporteføljer.

ESG-data forbedres løbende

Der har de seneste år været en voksende regulering på bæredygtighedsområdet, som stiller krav til finansielle selskabers arbejde med bæredygtighed. Vi byder reguleringen velkommen, da den har til formål at sikre, at den finansielle sektor bidrager til den bæredygtige fremtid og er transparent.

Samtidig har reguleringen medført, at selskaberne også rapporterer på bæredygtighed inden for miljømæssige, ledelsesmæssige og sociale forhold.

Vigtige forbedringer i StockRate

I StockRate prioriterer vi bæredygtighed højt. Allerede i 2019 lancerede vi vores første bæredygtige aktieportefølje, SDG Invest, og siden 2020 har vi screenet StockRate Invest og vores individuelle aktieporteføljer ud fra ESG-bæredygtighedsrisici (ESG: environmental, social, and governance). I figuren nedenfor ses vores bæredygtighedsproces for individuelle aktieporteføljer og Investeringsforeningen StockRate Invest.

Forbedringen af ESG-data har gjort det muligt for os at systematisere vores ESG-screening yderligere.

Følgende forbedringer er udviklet i 2023 og er trådt i kraft 1. januar 2024:

  • Fase 2. Frasortering af selskaber

    I frasorteringen af selskaber har vi valgt at ekskludere selskaber, som har mere end 5% af deres omsætning indenfor fossile brændstoffer. Vi har ikke tidligere investeret direkte i selskaber indenfor fossile brændstoffer, men vi vælger aktivt at ekskludere dem i vores investeringspolitik, da de ikke bidrager til den bæredygtige udvikling.

  • Fase 3. Minimumskrav til selskabernes ESG-rating

    ESG-ratingen indikerer, hvor godt selskaberne formår at integrere ESG i deres forretning og minimere deres ESG-risici. Som kriterium opstiller vi et minimumskrav til selskabernes ESG-rating. Når vi fastsætter et minimumskrav, vurderer vi, at bæredygtighedsrisici, som selskabet er udsat for, bliver minimeret. Derfor styrkes porteføljen set ud fra et ESG-perspektiv.

  • Fase 3. Reduktion af CO2-udledning

    Vi udvælger selskaber, der løbende reducerer deres CO2-udledning. Vores forventning er, at aktieporteføljens samlede CO2-aftryk kontinuerligt reduceres.

Hvad sker der i fremtiden?

I de kommende år vil vi opleve mere regulering inden for bæredygtighed på investeringsområdet. De seneste år har set en rivende udvikling, og det bliver spændende at se, hvordan transparensen i investeringsuniverset kvalificeres.

Konkret skal alle børsnoterede selskaber for regnskabsåret 2024 rapportere om deres arbejde med bæredygtighed i årsrapporten, som i et vis omfang skal revisorerklæres.

Hvad betyder det for StockRate?

Fra 2024 forventer vi mere ensartet og fyldestgørende bæredygtighedsrapportering fra vores selskaber, da revisionspligten medfører, at flere bæredygtighedsdata bliver tilgængelige og valide. Vi forventer derfor, at vi vil kunne foretage en endnu bedre opfølgning på bæredygtighedsfaktorer og -risici, som vores porteføljeselskaber er udsat for.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?