Første kvartal 2021 bød på pæne stigninger på aktiemarkederne, og StockRate’s kvalitetsaktier målt ved Investeringsforeningen StockRate Invest gav et plus på 6,47 % (efter alle omk.). Den store stigning i aktiekurserne kommer på baggrund af positive forventninger til væk-sten i den globale økonomi. Samtidig har de sat gang i en stigende inflationsforventning, der primært har resulteret i højere renteniveauer i USA.

Stigende renter påvirker prissætningen

I første kvartal har vi oplevet positive for-ventninger til økonomien og deraf tilta-gende inflationsforventninger. Det har presset renterne op og påvirket aktiekurserne på forskellig vis.

Især de meget højt prisfastsatte vækstak-tier (som IT-aktier) har ikke oplevet sam-me gunstige vilkår som i 2020. Stigende renter har nemlig en negativ effekt på deres prisfastsættelse.

En akties prisfastsættelse kan kun fast-holdes, hvis man samtidig med rentestig-ningerne også kan regne med endnu hø-jere vækst, end der allerede præsteres. Det er der i høj grad skepsis omkring ift. IT-selskaberne pga. deres forrygende vækstrater gennem hele corona-pandemien. Derfor har IT-aktierne ikke oplevet samme stigninger i første kvartal som i 2020.

Modsat har de hårdest ramte sektorer under corona-pandemien fået et mindre ’comeback’ med vaccinenyhederne men nu også de stigende renter. Vi har således oplevet stigninger inden for især finans, den traditionelle energisektor (olie) og value-investeringer (lavt prisfastsatte selskaber).

Rentestigninger ses som positivt tegn for økonomien

Stigende renter anskues ofte negativt, da det medfører dyrere lån for forbrugerne. Det paradoksale er, at forventningerne til øget inflation kommer, fordi der forven-tes en hurtigere genopretning af økono-mierne ovenpå corona-pandemien end tidligere antaget. Væksten og den øgede aktivitet er godt for den globale økonomi og for finansmarkederne, men det vil helt uundgåeligt medføre prisstigninger og dermed stigende renter.

Det hele er hjulpet godt på vej af lempe-lig pengepolitik og hjælpepakker i USA og Europa. Ikke mindst forventes det, at USA vil opleve en større fremgang i BNP-væksten for 2021 bl.a. pga. Bidens gigan-tiske hjælpepakke på USD 1.900 milliar-der.

Rentebevægelsen er dermed et klart tegn på normalisering af økonomien fra før corona-pandemien. Indtil videre er ten-densen mest udbredt i USA, og der tales om en langvarig økonomisk optur, der kan påvirke inflationen og renterne yder-ligere. Det er dog mere sandsynligt, at inflationstegnene vil bøje af, og rente-stigningerne vil tage en pause indenfor den nærmeste fremtid, som set mange gange tidligere.

StockRates kvalitetsaktier afslutter første kvartal med positive afkast

Investeringsforeningen StockRate Invest og SDG Invest afsluttede første kvartal med hhv. 6,47 % og 8,19 % i afkast (efter alle omkostninger). Verdensmarkedet MSCI World er på 8,76 % (før alle om-kostninger) og outperformer med hhv. 2,29 % og 0,57 %.
Afstanden til verdensmarkedets perfor-mance findes i markedets nuværende sektorrotation mod finans- og olieselska-ber og vores allokering af aktier.

Den nuværende udvikling er især til gunst for olie, finans og cykliske sektorer, hvil-ket har været med til at hive verdensmar-kedet op. Grundet vores kvalitetskriterier har vi ikke investeret i olie og gas og har kun investeret en smule i finans. I stedet har vi en del IT, forbrugsvarer og medicinal.

Hos StockRate fastholder vi indtil videre vores sektorallokering. Vi er ikke ekspo-neret til den del af IT-sektoren, som er allerhøjest prisfastsat og som rammes hårdt i øjeblikket. Vi har stor tiltro til, at de IT-aktier vi ejer, fortsat vil skabe værdi på den lange bane. Samtidig betragter vi ikke olie og finans som økonomisk bæredygtige langsigtede investeringer.

Forventninger fremadrettet: Kvalitetsaktier outperformer på den lange bane

Vi forventer øget udsving på aktiemarke-derne, i takt med at renteniveauerne æn-dres både op og ned. Det er dog vigtigt at holde for øje, at rentestigningerne sker på baggrund af positive tegn: øget opti-misme og højere forventninger til væk-sten i de globale økonomier oven på co-rona-pandemien. Dette vil også give bed-re regnskaber for de investerede virksom-heder.

Samtidig står vi i en situation, hvor der stadig er et stykke vej til, at befolkninger-ne er vaccineret mod COVID-19. Imens lemper og strammer lande restriktioner pga. faldende og stigende COVID-19 smittetal, hvilket også kan skabe udsving på aktiemarkederne.

I StockRate har vi altid fulgt vores strategi om at investere i stabile kvalitetsselska-ber. Strategien har på den lange bane sikret et afkast langt over markedet, og vores kvalitetsaktier vil klare sig godt igennem en tid med udsving og mulige rentestigninger, da vi altid har fokus på at investere i kvalitetsselskaber, der både indtjeningsmæssigt og finansielt er stabi-le.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?