Af StockRates Kapitalforvaltning

Kvartalets highlights

  • Tech-rally: Seks aktier driver verdensmarkedet.

  • Kunstig intelligens er en ”gamechanger”.

  • Aktiemarkedet begynder at vise små tegn på boblelignende tilstande på nogle tech-aktier.

  • Økonomisk opbremsning er stadigvæk en risiko.

Sidste års negative afkast og recessionsfrygt på aktiemarkederne er blevet erstattet af optimisme og risikovillighed hos investorerne. Kombinationen af selskabernes flotte regnskaber, frembruddet af kunstig intelligens og faldende inflationsniveauer er alle medvirkeden faktorer til de positive afkast. Kursfesten på aktiemarkederne har StockRate’s aktiefonde ligeledes nydt godt af. Foreningerne StockRate Invest og SDG Invest gav et afkast på henholdsvis 2,53% og 2% efter alle omkostninger for andet kvartal 2023. 

Seks aktier har drevet aktiemarkedet

Overordnet set har de globale aktiemarkeder budt på positive afkast i det første halvår af 2023, men fordelingen af kursudviklingen er særdeles ujævn, hvilket ikke er set tidligere. Det er særligt seks aktier, som har været trækhestene for årets positive udvikling. Det drejer sig om Apple, Alphabet (Google), Amazon, Meta (Facebook), Microsoft og Nvidia.

Fællestrækkene for de seks aktier er, at de alle er teknologiaktier, og at de har haft solid medvind i kursen grundet begejstringen for kunstig intelligens. Alle selskaberne er nemlig tungt investeret i udviklingen på dette område.

De seks selskaber udgør omkring 16% af verdensaktieindekset, som for årets første seks måneder er oppe med 13,06% (før omkostninger). Men hvis vi frasorterer trækhestene, så ser afkastet noget anderledes ud og er ”kun” oppe med 7,45% for året før omkostninger. Grafen viser den markante kursudvikling for de seks trækheste og for indekset MSCI ACWI pr. 30. juni 2023.

Verdensaktieindekset består af knap 2900 forskellige aktier, og de seks aktier har alene bidraget med et afkast på 5,61% ud af det samlede afkast på 13,06% i 2023.

”På mange måder minder AI’s indtog på markedet om dengang internettet blev til. Det vil være revolutionerende indenfor mange brancher. Dog ved vi ikke endnu, hvilke(t) selskab(er) der løber med førertrøjen?”

Markedsudviklingen i andet kvartal

I USA har det amerikanske aktieindeks S&P500 i andet kvartal givet et afkast på 8,21%, og har for året givet et afkast på 14,81% (før omkostninger). Det positive afkast er særligt drevet af den førnævnte kursfest blandt de amerikanske tech-aktier.

I Europa har der ligeledes været positive afkast at hente. Her gav det europæiske aktieindeks STOXX600 et afkast på 2,65% i andet kvartal, og er oppe med 11,64% år-til-dato pr. 30. juni 2023 (før omkostninger). Udviklingen i europæiske aktier er ikke ligeså fremtræden som i USA. Dette skyldes blandt andet, at der ikke i samme grad har været disse trækheste i Europa, som vi har set i USA. I stedet har det været en bredere skare af aktier, som har leveret positive afkast. Dog ikke på samme niveau, som de kursstigninger vi har set i USA.

Herhjemme har der ligeledes været positiv stemning på aktiemarkedet, og det danske aktieindeks OMXC25 har belønnet investorerne med et afkast på 1,60% for andet kvartal, og 9,71% for første halvår 2023 (før omkostninger).

Alle ovenstående afkast er målt i danske kroner.

Afkast og risiko går hånd i hånd

De markante kursstigninger påvirker prissætningen på aktierne. Fællesnævner for de seks ovennævnte tech-aktier er, at prissætningen nu er presset højt op. Dette indikerer, at aktiemarkedet indpriser meget høj fremtidig vækst. Når prissætningen bliver så høj, har selskabet ikke længere den samme plads til at fejle i forhold til, hvad der forventes uden at blive straffet i form af kurstab. For eksempel handler chipgiganten Nvidia i øjeblikket til en prissætning, hvor man betaler 200 kr. for hver krones indtjening.

Derfor kan årets aktieoptur medvirke til og minde om en boblelignende tilstand, når risikoen er så koncentreret om meget få aktier. En sådan kurskoncentration kan føre til udsving i de kommende måneder, hvis aktierne mister deres momentum og skuffer markedet. Dog er disse boblelignende tilstande, primært centreret om få aktier, og en potentiel nedtur vil derfor ligesom opturen været koncentreret om de få, men tungtvejende selskaber.

Derfor er det vigtigt, at man som investor er opmærksom på at sprede risikoen i sin portefølje, så man er godt rustet, hvis dette scenarie skulle udspille sig.

StockRate Invest leverer et fornuftigt afkast

StockRates kvalitetsaktier, målt ved Investeringsforeningen StockRate Invest, har leveret et afkast i andet kvartal på 2,53% efter omkostninger, og 8,59% for første halvår af 2023, Foreningens benchmark MSCI ACWI gav et afkast på 6,38% for andet kvartal og 13,06% for året før omkostninger.

Den primære årsag til fondens underperformance skal findes i teknologisektoren. StockRate Invest har haft en eksponering til to ud af de seks førnævnte trækheste. Det drejer sig om Alphabet og Apple. Men foreningens performance rammes på ikke at have alle seks trækheste i porteføljen. Derudover rammes foreningen samtidig på vægtningen af selskaber.

Eksempelvis har StockRate Invest mistet 0,5% i afkast på at have en lavere vægtning på Apple relativt til benchmark. Så selvom vi har en eksponering til Apple, så medvirker det til underperformance. Dog har en række selskaber i foreningen draget fordel af optimismen omkring kunstig intelligens. Det drejer sig bl.a. om selskaberne: Accenture, Taiwan Semiconductor og ASML.

StockRate’s investeringsfilosofi sigter mod at have en ligevægtet portefølje. På den måde sikrer vi, at vores kunder får et fornuftigt afkast uden at tage en unødvendig risiko. De selskaber, vi har udvalgt i porteføljen, er alle nogle, vi tror på kan levere flotte afkast på den lange bane. Vi vælger derfor ikke at lave større koncentrationer på enkelte selskaber fremfor andre. Foreningens benchmark er derimod ikke ligevægtet, så her vægtes aktierne ud fra deres markedsværdi. Hvis vi sammenligner StockRate Invest med det ligevægtede benchmark MSCI World Equalweighted, så er det oppe med 7,46% år-til-dato. Dette er svarer til at StockRate Invest outperformer med 1,13%.

Ved seneste regnskabssæson viste Stockrate Invest’s selskaber flotte resultater. Porteføljens omsætningsvækst endte på 7,00% og indtjeningsvæksten på 4,80% for dette kvartal. Den flotte vækst i kvartalet er særligt drevet af sektorerne industri og forbrugsvarer.

”I både StockRate Invest og SDG Invest aflagde størstedelen af porteføljeselskaberne bedre end ventet regnskaber i seneste regnskabssæson”

SDG Invest leverer også et fornuftigt afkast

Vores bæredygtige forening, SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier, har i andet kvartal leveret et afkast på 2,00%, og 11,22% for første halvår af 2023 efter omkostninger, mens foreningens benchmark Dow Jones Sustainability World Composite Index gav et afkast på 4,90% for andet kvartal og 11,15% for året før omkostninger.

Ser vi på porteføljens sektorallokering i andet kvartal, har SDG Invest outperformet i finans og industri. Derudover har foreningen draget fordel af den manglende eksponering til energisektoren, ejendomme og forsyning. De selskaber der har været de største positive bidragere til afkastet i kvartalet, er Nvidia, Microsoft, Applied Materials og S&P Global.

I seneste regnskabssæson viste SDG Invests selskaber bedre end ventet resultater. Porteføljen viste en fornuftig fremgang i omsætningsvæksten for kvartalet, som endte på 4,80%. Dog så vi en negativ indtjeningsvækst, som landede på -3,30% for dette kvartal. Den negative indtjeningsvækst i porteføljen skyldes bl.a. selskaberne indenfor diskretionært forbrug (ikke-livsnødvendige forbrugsgoder) og sundhedssektoren, der har oplevet en tilbagegang i indtjeningen.

”StockRate’s udvælgelsesproces sikrer, at selskaberne er finansielt stabile og har solide pengestrømme. De har derfor kapital at stå imod med, hvis den økonomiske opbremsning kommer. Dette er egenskaber, som historisk set har vist sig at være vigtigt i tider med afmatning.”

Centralbankerne sætter en dæmper på rentestigningerne

I midt juni måned valgte den amerikanske centralbank FED at lade renten forblive på nuværende niveau, som ligger på intervallet 5,00%-5,25%. Det er første gang i 15 måneder, at centralbanken ikke har hævet renten. Dog har den amerikanske centralbankchef Jerome Powell udtrykt, at Fed ikke nødvendigvis er færdige med at hæve renten, da inflationen fortsat er over det ønskede inflationsmål på 2,00%. Inflationen målt ved år-til-år sammenligning i USA ligger på 4,00%, og kerneinflationen (ekskl. fødevarer og olie) på 5,30%.

Ser vi på den europæiske centralbank ECB, gik de ikke i samme fodspor som FED. ECB valgte nemlig at hæve renten med 0,25%, hvilket også var markedsforventningen. Det er ottende gang i træk, at ECB har besluttet at hæve renten, og renten ligger nu på 3,50%.

Baggrunden for at den europæiske centralbank fortsætter med at hæve renten skyldes, at der endnu er langt fra styr på inflationen i Europa. Det afspejles i det fortsat stærke arbejdsmarked og høje lønvækst. Inflationen målt ved år-til-år sammenligning i Europa ligger i øjeblikket på 5,50%, og kerneinflationen ligger på 5,40% for året.

Rejsen mod en lavere inflation vil fortsætte endnu. Men de seneste makroøkonomiske nøgletal viser fortsat tegn på, at vi er på rette vej. Centralbankernes retorik er hård, og de vil ned på målsætningen om 2,00% i inflation, hvilket vi ikke er endnu. Som investor handler det derfor om at væbne sig med tålmodighed.

Forventninger fremadrettet

Selvom aktiemarkederne i øjeblikket kvitterer med positive afkast, ser vi stadigvæk en sandsynlighed for, at dette ikke vil fortsætte. Inflationen spiller fortsat en aktiv rolle i centralbankernes ageren. De markante rentestigninger, vi har set indenfor de seneste 15 måneder, kan med eftervirkning vise sin dæmpende effekt på den økonomiske aktivitet. Derfor er risikoen for en økonomisk opbremsning fortsat til stede.

Hvis kerneinflationen i USA og Europa ikke falder mere tydeligt henover sommeren, så er det vores klare forestilling, at begge centralbanker vil fortsætte med at hæve renten i de kommende måneder. Særligt i Europa vurderer vi, at de er langt fra færdige med at hæve renten. Det skyldes, at ECB endnu ikke er lykkedes med at knække kurven for inflationen på samme måde, som vi ser i USA. Dog bliver de europæiske PMI-tal ved med at falde (Et mål for indkøbschefernes vurdering af den økonomiske situation), og det kunne tyde på, at inflationen formentlig også vil falde tilbage.

Vi vurderer, at StockRate’s aktieporteføljer er rustet til en potentiel økonomisk nedgang. Forklaringen på dette findes i StockRate’s kvalitetskriterier i aktieudvælgelsesprocessen. Vores udvælgelsesproces sikrer, at vores porteføljeselskaber er finansielt stabile med solide opsparinger og har stærke løbende pengestrømme. De har derfor kapital at stå imod med, hvis den økonomiske opbremsning kommer. Dette er egenskaber, som historisk har vist sig meget vigtige i tider med afmatning. Vi fortsætter derfor med at eksekvere ud fra vores strategi og er dermed sikre på, at det vil være med til at bringe StockRate’s investorer godt ind i fremtiden.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?