Første kvartal af 2023 blev for alvor tidspunktet, hvor vi begyndte at mærke konsekvenserne af centralbankernes renteforhøjelser. Men på trods af bankuro, nervøsitet og volatilitet på markederne, blev årets tre første måneder afsluttet med et godt og positivt afkast. 

Af StockRates Kapitalforvaltning

Artiklens pointer

  • Første kvartal 2023 afslutter med gode resultater i StockRates aktieporteføljer.

  • Bankkollaps, inflation og fortsatte rentestigninger dominerede kvartalet.

  • Renteforhøjelser slår for alvor igennem og har konsekvenser.

  • Bankkollaps er ikke tegn på en ny finanskrise.

  • Der er fortsat forventede attraktive afkastmuligheder for 2023.

Bankuro og kursudsving

2023 lagde ud med positive stigninger på aktiemarkederne grundet fornyet optimisme blandt investorerne efter fine regnskabsaflæggelser og indikationer fra den amerikanske centralbank (Fed) om en blødere landing af økonomien. Derudover så vi faldende energipriser i Europa, hvilket har været med til at forbedre vækstudsigterne, genåbningen i Kina smittede også positivt af på aktierne.

Dog så tingene anderledes ud i marts måned, hvor den positive stemning så småt begyndte at krakelere med det første bankkollaps. Resten af marts måned har budt på høj volatilitet på finansmarkederne, hvilket lagde en dæmper på de positive afkast fra årets første to måneder.

To amerikanske og en europæisk bank er mere eller mindre kollapset, og vi ser stadigvæk indikationer på, at andre banker er i finansielle vanskeligheder. Bankuroen har sendt chokbølger gennem finansmarkederne. Nervøsiteten har spredt sig, og det har skabt associationer til finanskrisen tilbage i 2008. Men bankerne har til forskel fra 2008 en solid egenkapital til at kunne håndtere udsving i deres indtjening, og samtidig går bankerne en tid i møde med merindtjening fra en øget rentemarginal. De banker som er kollapset er enkeltstående tilfælde, og kollapsene er forårsaget af dårlig bankdrift eller fordi de har været nichebanker, og derfor er mindre solide ift. større banker.

Markedsudviklingen i første kvartal

Men på trods af uroen i første kvartal har der været positive afkast at hende på de globale aktiemarkeder. Verdensmarkedsindekset belønnede investorerne med et afkast på 6,49% for årets tre første måneder. Vender vi blikket mod USA, leverede det ledende amerikanske aktieindeks S&P500 ligeledes et positivt afkast på 6,10%. I Europa var der endnu større kursfest, da det europæiske aktieindeks STOXX600 gav et afkast på 8,76%. Herhjemme var der også positive takter i første kvartal, hvor danske aktier målt ved OMX25 aktieindekset gav et afkast på 7,98%. Ser vi mod Asien, leverede det japanske aktieindeks Nikkei 225 et afkast på 5,63%, Alle ovenstående afkast er målt i danske kroner.

Linedans ml. inflationsbekæmpelse og finansiel uro

Investorernes øjne har været rettet mod rentemeldingerne fra den amerikanske centralbank Fed og den europæiske centralbank ECB, der i marts måned begge hævede renten med henholdsvis 0,25% og 0,50%. Den amerikanske centralbankchef Jerome Powell understregede, at det fortsat er den høje inflation, der er deres primære fokus. Centralbanken havde dog samtidig taget uroen i den amerikanske banksektor i betragtning og hævede derfor renten med 0,25% i stedet for 0,50%, som markedet ellers havde forventet inden det første bankkrak.

Powell fik i samme omgang kridtet banen op for resten af året, da han gav udtryk for, at centralbankmedlemmerne ikke ser nogen rentenedsættelser i år. Centralbankernes kurs mod flere opstramninger er et udtryk for, at de er komfortable med, at den finansielle uro er relativt begrænset, og at de fortsat tillægger det størst betydning at tøjle den stigende inflation. Både i USA og Europa er økonomierne i bedre form end markedet har håbet på, hvilket blev understreget af både Fed og ECB ved seneste rentemelding. Dette åbner derfor også op for yderligere rentestigninger.

StockRate Invest leverer stabilt afkast

StockRates kvalitetsaktier, målt ved Investeringsforeningen StockRate Invest, har i kvartalet leveret et afkast på 5,91% efter omkostninger, mens foreningens benchmark MSCI World gav et afkast på 6,28% før omkostninger.

Den sidste måned blev markedet trukket op af øget risikoappetit, som drev investorer mod mere risikofyldte selskaber. Dette har naturligvis ikke ansporet os til at ændre på vores investeringsstrategi, og vi holder fortsat fast i, at vores selskaber udover vækst skal vise solide balancer og pengestrømme. Risikoappetitten var drevet af investorernes opfattelse af, at centralbankernes cyklus med opstramninger er på vej mod en ende, og at man igen ser ind i lavere renter. Dette kan ikke udelukkes, men som tidligere nævnt, er der også en overvejende sandsynlighed for, at centralbankerne vil holde sig til H4L-strategien (Higher for Longer), som går ud på, at renterne forbliver høje i længere tid, da det kan tage tid at dæmpe inflationen.

Markedets risikoappetit gjorde, at højvækstsektoren Teknologi steg markant i slutningen af marts måned og dermed bidrog mest til markedets afkast. Vores teknologiselskaber har gjort det rigtig godt i kvartalet, men det var især selskaber indenfor kunstig intelligens, der har haft en forrygende periode efter det kommercielle gennembrud af tjenester som ChatGPT. Udover teknologi er vi marginalt bedre end benchmark i de resterende sektorer. Især indenfor Stabilt forbrug og Industri outperformer vi. Det skal også fremhæves, at vores lave eksponering til bankaktier gør, at vi også her performer bedre end benchmark.

År-til-dato er foreningens afkast faldet lidt tilbage og har givet et afkast på 4,54% efter omkostninger, mens foreningens benchmark MSCI World gav et afkast på 6,05% før omkostninger. At vi halter lidt efter markedet ÅTD skyldes især, at vi ikke er investeret i banker og energi, som er gået frem siden den 31. marts 2023.

Den seneste regnskabssæson viser dog, at vores selskaber formår at holde deres indtjening på et fornuftigt niveau på grund af deres omkostningsstyring og på trods af de udfordrende omstændigheder. Et karaktertræk der også kommer StockRates selskaber til gode er deres sunde balancestruktur og pengestrømme. Et sundt forhold mellem egenkapital og gæld samt stærke pengestrømme gør, at en virksomhed løbende kan finansiere investeringer, der skal foretages for at vedligeholde væksten. Disse to parametre medfører ofte et lavere finansieringsbehov, som er særligt attraktivt i det nuværende rentemiljø.

SDG Invest udviser solid performance

Vores bæredygtige forening, SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier, har i første kvartal leveret et flot afkast på 9,04% efter omkostninger. Dette svarer til et merafkast på 3,09% i forhold til sit bæredygtige benchmark.

Afkastet i kvartalet er blandt andet drevet af, at SDG Invest har et tilt mod europæiske aktier. De har oplevet mere medvind i forhold til det brede amerikanske aktieindeks i første kvartal. Derudover bød selskaberne i SDG Invest også på fornuftige resultater i den seneste  regnskabssæson og viser, at de fortsat tjener penge på trods af øgede omkostninger og dæmpet efterspørgsel.

Ser vi på porteføljens sektorallokering, har SDG Invest leveret en markant outperformance i sektorerne Teknologi, Industri, Sundhed og ikke mindst i Finans, hvor foreningens totale fravalg af banker har givet pote. Det største bidrag til outperformance kommer fra Teknologi og specielt selskaber, som arbejder med kunstig intelligens.

År-til-dato er SDG Invest også gået lidt tilbage og har givet et afkast på 8,36% efter omkostninger. Foreningen outperformer fortsat benchmark med 1,79%.

Inflations- og vækstudsigter

Inflationen målt år-til-år viser tegn på at være toppet i både USA og Europa – særligt hjulpet på vej af tilbagefaldet i energipriserne. Dog skal man ikke glæde sig for tidligt, da de voldsomme stigninger i energipriserne i begyndelsen af Ruslands invasion af Ukraine er mere end et år siden og ikke længere med i den overordnede inflationsmåling år-til-år. Den faldende inflation skyldes derfor, de basiseffekter der opstår, når der ændres i udgangspunktet for målingen. Ser vi på den månedlige udvikling i kerneinflationen (eksklusiv fødevarer og energi), er den stadig stigende, hvilket er tegn på, at inflationen ikke har sluppet sit tag endnu. Samtidig ser vi tegn på, at arbejdsmarkedet i Europa og USA er fortsat stærkt. Med det følger lønstigninger og et øget forbrug, hvilket kan være med til at drive væksten opad og holde inflationen højere i en længere periode.

Inflationsniveauerne er stadig for høje i forhold til centralbankernes ønskede mål om 2,0%. I USA er den i øjeblikket målt til 6,0% og i Europa til 6,9%. Det betyder, at vi fortsat ser ind i en periode med høje renteniveauer, som forventeligt vil sætte en dæmper på væksten fremadrettet. Men det stærke arbejdsmarked og dertil det stærke privatforbrug vidner om solide underliggende strukturer i den globale økonomi. Det springende punkt er derfor, om centralbankerne formår at balancere pengepolitikken, hvor vækst og dæmpning af kerneinflationen går hånd i hånd, og på den måde sikre en blød landing.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?