Omsætningen og indtjeningen har været faldende for europæiske og amerikanske selskaber med corona-pandemien i 2020. Dog har ame-rikanske selskaber lidt mindre end europæiske, og visse sektorer har været yderst begunstiget af udviklingen.

Ses der bredt på de europæiske og ame-rikanske selskaber (målt ved hhv. Stoxx Europe 600 og S&P500) for 2020, har om-sætningsudviklingen generelt været fal-dende. De europæiske selskaber har sam-let set haft et omsætningstab på 12-13 %, mens de amerikanske selskaber kun har tabt ca. 1,9 % af omsætningen.

De europæiske selskaber har også været hårdt ramt på indtjeningen med en ned-gang på ca. 35 %, mens de amerikanske selskabers indtjeningstab er på ca. 13 %. Dog har især de amerikanske IT- og sundhedsselskaber fremvist stærk vækst i omsætning og resultat. Mange har endda haft det bedste år nogensinde.

Store sektor- og geografiske forskelle

Som skrevet i markedskommentaren for fjerde kvartal 2020, dækker tilbagegan-gen i selskabernes vækst over store sek-torforskelle. Olie & gas, råvarer, industri, finans og forbrugsvarer har været hårdt ramt under corona-pandemien, mens IT, telekom og sundhed/medicinal har ople-vet gunstige vilkår og stigninger.
Det er også værd at bemærke, at forskel-len på omsætnings- og indtjeningstabet for de europæiske og amerikanske sel-skaber bl.a. skyldes, at mange IT-selskaber er amerikanske, og at USA ikke har haft nedlukninger og restriktioner på samme måde som i Europa.

Omsætnings- og indtjeningsvækst i StockRates kvalitetsselskaber i 2020

Til sammenligning har StockRates selska-ber (målt ved investeringsforeningen StockRate Invest) et vægtet gennemsnit på 2,44 % omsætningsvækst og 3,67 % indtjeningsvækst. Vi har i 2020 været be-gunstiget af vores lave eksponering mod olie & gas, råvarer og finans og i høj grad været eksponeret mod IT.
Samtidig er vi geografisk stærkt ekspone-ret mod amerikanske selskaber, og i 2020 outperformede vores kvalitetsstrategi verdensmarkedet MSCI World markant med 4,79 % i merafkast.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?