Selskabsregnskaber for 2020 endeligt opgjort

Den 10. april 2021

Omsætningen og indtjeningen har været faldende for europæiske og amerikanske selskaber med corona-pandemien i 2020. Dog har ame-rikanske selskaber lidt mindre end europæiske, og visse sektorer har været yderst begunstiget af udviklingen.

Ses der bredt på de europæiske og ame-rikanske selskaber (målt ved hhv. Stoxx Europe 600 og S&P500) for 2020, har om-sætningsudviklingen generelt været fal-dende. De europæiske selskaber har sam-let set haft et omsætningstab på 12-13 %, mens de amerikanske selskaber kun har tabt ca. 1,9 % af omsætningen.

De europæiske selskaber har også været hårdt ramt på indtjeningen med en ned-gang på ca. 35 %, mens de amerikanske selskabers indtjeningstab er på ca. 13 %. Dog har især de amerikanske IT- og sundhedsselskaber fremvist stærk vækst i omsætning og resultat. Mange har endda haft det bedste år nogensinde.

Store sektor- og geografiske forskelle

Som skrevet i markedskommentaren for fjerde kvartal 2020, dækker tilbagegan-gen i selskabernes vækst over store sek-torforskelle. Olie & gas, råvarer, industri, finans og forbrugsvarer har været hårdt ramt under corona-pandemien, mens IT, telekom og sundhed/medicinal har ople-vet gunstige vilkår og stigninger.
Det er også værd at bemærke, at forskel-len på omsætnings- og indtjeningstabet for de europæiske og amerikanske sel-skaber bl.a. skyldes, at mange IT-selskaber er amerikanske, og at USA ikke har haft nedlukninger og restriktioner på samme måde som i Europa.

Omsætnings- og indtjeningsvækst i StockRates kvalitetsselskaber i 2020

Til sammenligning har StockRates selska-ber (målt ved investeringsforeningen StockRate Invest) et vægtet gennemsnit på 2,44 % omsætningsvækst og 3,67 % indtjeningsvækst. Vi har i 2020 været be-gunstiget af vores lave eksponering mod olie & gas, råvarer og finans og i høj grad været eksponeret mod IT.
Samtidig er vi geografisk stærkt ekspone-ret mod amerikanske selskaber, og i 2020 outperformede vores kvalitetsstrategi verdensmarkedet MSCI World markant med 4,79 % i merafkast.

Mangler du det fulde

overblik over din økonomi?

Silvia-Sølvsteen-kapitalforvalter_StockRate_Personlig-formueforvalter_kontaktinfo

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:
2023-04-18T11:41:51+02:00