Inflationen er på et højt niveau, og den tre måneder gamle krig i Ukraine samt en ny coronabølge i Kina presser inflationen endnu mere og øger usikkerheden. Både aktie og obligationsmarkedet fortsætter ned.

Højeste inflation i 40 år

Inflationen har nået højder som vi ikke har set i mange år. I USA var målingen for marts 8,5%, og dette skal vi tilbage til starten af 80’erne for at finde lignende niveauer. Årsagen skal findes flere forskellige steder.

Da coronapandemien brød ud i starten af 2020 reagerede centralbanker og stater meget hurtigt med økonomiske hjælpepakker af enorme dimensioner. De meget lempelige vilkår gav forbrugerne luft i økonomien og store opsparinger, som har drevet den generelle efterspørgsel på varer markant op. Samtidig har virksomhederne reduceret deres lagre og neddroslet produktionen. Denne adfærd hos forbrugerne har endnu ikke ændret sig markant, selvom inflationen er høj, og dette har indtil videre været med til at holde efterspørgslen oppe og dermed også inflationen.

Den høje efterspørgsel har også lagt et stort pres på forsyningskæderne, der i forvejen er vingeskudt grundet coronanedlukninger og mangel på varer.

Stigningerne i energi- og råvarepriser repræsenterer også en god del af den nuværende inflation. Energipriserne steg allerede pænt igennem 2021 på grund af strukturelle problemer og højere forbrug grundet vejret. Krigen i Ukraine og de efterfølgende sanktioner med Rusland har betydet yderligere store stigninger på energi og råvarer. Disse stigninger kan mærkes direkte i husholdningerne, da udgifter til benzin, el, varme og fødevarer alle stiger.

En anden mekanisme der presser inflationen op, er lønvæksten. Når priserne stiger på varer, så vil forbrugerne automatisk kræve mere i løn af deres arbejdsgiver. Arbejdsmarkedet er stramt, og arbejdsgiverne kan derfor blive nødt til at hæve lønningerne for at trække kvalificeret arbejdskraft til. De øgede omkostninger på arbejdskraft lægges oveni prisen på varerne. Dette kan skabe en løn-pris-spiral, hvor lønniveau og prisen på varer kappes om at holde niveau.

Centralbankerne kæmper tilbage

Siden slutningen af 2021 har det været klart, at centralbankerne måtte gå i gang med en aggressiv opstramning af pengepolitikken i et forsøg på at køle inflationen ned. Det har senest resulteret i en renteforhøjelse fra den amerikanske centralbank på 0,50% i starten af maj. Forventningen i markedet er, at renten i løbet af 2022 bliver sat yderligere minimum 1,75% op. Markedsrenterne er derfor steget markant den seneste tid. Siden starten af marts er den 10-årige amerikanske statsrente steget fra ca. 1,7% til ca. 3,0%. I Europa har ECB været mere afventende med opstramninger, og den tyske statsrente er i samme periode gået fra ca. 0,0% til ca. 1%. Der er generelt store udsving i renterne.

De stigende renter vil få en effekt på nuværende situation. Hensigten er, at det skal køle efterspørgslen ned, og det optimale vil være, at det sker uden at det går ud over arbejdsmarkedet. Risikoen er, at det rammer væksten hårdere end forventet, og at vi dermed står i en situation, hvor inflationen er høj og væksten er dalende. Dette vil kunne give yderligere modvind til markederne.

Centralbankernes tiltag har netop til formål at sænke inflationen på en afbalanceret måde. De kommende måneder vil vise, om centralbankerne formår at guide økonomien til en blød landing. Forventningerne til de nuværende pengepolitiske stramninger er allerede indpriset i markedet, dermed kan der være gode afkastmuligheder for investorerne, hvis centralbankerne formår at navigere igennem den nuværende situation.

Aktierne er faldet yderligere

Blandingen af inflation og rentestigninger, coronanedlukninger og krigen i Ukraine har givet en uundgåelig modvind til aktiemarkedet. Det globale aktieindeks MSCI World har i år indtil videre givet et afkast på -10,52% (i DKK), men det dækker over markante forskellige rundt omkring i verden. Herunder ses status på nogle af de toneangivende indeks rundt omkring i verden i danske kroner og lokalvaluta.

Den amerikanske dollar er steget med lidt over 9% i 2022, hvilket har hjulpet afkastet målt i danske kroner lidt i den rigtige retning.

StockRates aktieinvesteringer er naturligvis også ramt. Afkastet målt ved investeringsforeningen StockRate Invest Globale Aktier er -15,89% i år.

Som vi også har været inde på tidligere, så skyldes tilbagefaldene, at stigende renter uundgåeligt vil sende aktiemarkedet ud i en genprisning, da den fremtidige indtjeningsvækst ikke er lige så meget værd i dag, når renteniveauet er højere. Derudover rammer inflationen også virksomhederne, da de skal betale højere omkostninger, og dermed ikke kan sende helt så mange penge ned på bundlinjen.

Forskellen på afkastet i MSCI World og StockRate Invest kan i høj grad tilskrives, at der i StockRate ikke er investeringer i våben-, energi og mineselskaber.

Obligationer er også ramt

De stigende renter har også haft sin store indflydelse på obligationsmarkederne, med faldende kurser, og dermed dårligere afkast. Jo længere ens obligationer løber, jo mere følsomme er de over for rentestigningerne. Kursen på en 10-årig dansk statsobligation, hvor renten er 0%, er i år faldet med 10,78%, mens den på en tilsvarende 2-årig obligation, kun er faldet med 2,84%. Kigger man mod USA, ser man samme billede. Et aggregeret obligationsindeks med amerikanske obligationer viser et afkast ÅTD på -10,2%. Det værste obligationsafkast på årsbasis i amerikanske obligationer siden 1977 finder man i 1994, hvor afkastet var -2,9%. Det vidner lidt om den ekstreme bevægelse, der også har været på obligationsmarkederne. Som investor vil man derfor ikke opleve nogen særlig beskyttelse i sin investeringsportefølje, hvis man har placeret en andel i lange obligationer.

StockRates obligationsinvesteringer er også påvirket af de stigende renter. Vi investerer dog i relativt kortløbende erhvervsobligationer, som er lidt mindre følsomme over for rentestigningerne. Vi har indtil videre i år oplevet et tilbagefald på 4,77%.

Der er lys forude

Krigen fylder stadig meget i nyhederne, og forbrugertilliden er faldende. Forbrugerne oplever markant stigende priser på benzin og dagligvarer. Det er også blevet dyrere at optage gæld. Det kan være svært at holde modet oppe, når man så tilmed ser sine investeringer være faldet markant tilbage. Men der er lys forude – også selvom det måske bliver værre før det igen bliver bedre.

Inflationen er i fokus hos centralbankerne, og der er meldt ud, at den skal under kontrol. Det primære våben er højere renter, hvilket længe har været uundgåeligt. Langt hen ad vejen er det sundt med et højere renteniveau, end vi har været vant til de seneste år. Det går naturligvis for stærkt lige nu, men lidt længere ude i fremtiden, vil renten finde et naturligt sundt niveau. Højere renter vil køle efterspørgslen ned og gøre at forsyningskæderne igen har mulighed for at komme op i omdrejninger. Og når kineserne har fået bugt med coronaen og åbner samfundet igen, så vil det også hjælpe herpå. At alt sker i et mere sundt tempo, vil også gøre at inflationstakten vil aftage. Flere økonomer mener, at vi har set toppen.

Solide regnskaber

Selskabernes regnskaber er den vigtigste temperaturmåling af, hvordan det egentlig går derude. Lige nu er det sæson for 1. kvartalsregnskaberne. Blandt StockRates porteføljeselskaber har 2/3 aflagt deres regnskaber. Og her finder man endnu et lyspunkt. 75% af selskaberne har overgået markedets forventninger til indtjeningen, og den samlede indtjeningsvækst ligger på +10% i forhold til samme kvartal sidste år. Omsætningsvæksten er oppe med +14%. Stort set alle selskaber beretter om stigende omkostninger, men en del af dem har kunnet regulere på priserne eller ændre på produktmixet for at afbøde de ekstra omkostninger. Der er naturligvis også enkelte selskaber, der ikke har haft de fornødne tiltag i værktøjskassen til helt at kunne afbøde omkostningsstigningerne.

Det samme billede tegner sig, hvis man kigger på det generelle marked. Der er vækst i både omsætning og indtjening. Dette giver en ”bund” under aktiemarkederne, da virksomhedernes aktiekurser falder samtidig med at de kan vise vækst i indtjeningen.

Virksomhederne er på vej til at blive for billigt prisfastsat.

Investeringerne er langsigtede

I StockRate investerer vi ud fra en langsigtet strategi. Vi investerer i selskaber som er robuste og gennem flere år – også gennem kriser – har bevist, at de kan skabe vækst i deres indtjening. Selvom vores selskaber ikke går fri fra en aktienedtur som denne, så forsvinder deres indtjening ikke.

Som nævnt har den igangværende regnskabssæson indtil videre vist os dette billede. Indtjeningen i vores selskaber er i vækst, på trods af de udfordringer de skal leve med i øjeblikket. Vi har et samfund i vækst, og selvom det kan være svært at se lige nu, så er udviklingen på rette spor.

Vores anbefaling er, at man holder fast i sin investeringsstrategi, som netop er tilrettelagt efter, at perioder som den aktuelle kan opstå.

Hvis du har spørgsmål til din portefølje, eller til situationen på markedet, så tøv ikke med at kontakte os.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?