Tirsdag d. 13.02.24 vil udbytte for 2023 i Investeringsforeningen StockRate Invest være til rådighed på investorernes konti. Det betyder, at kursen vil falde med tilsvarende beløb allerede fredag d. 9.02.24.

Udbyttebetalingen ligger på 18,10 kr. pr. investeringsbevis. Udbyttet fragår børskursen den 9. februar 2024, og der er derfor ingen grund til at bekymre sig over kursfaldet, hvis man tjekker dagens kurser.

Udbyttebetaling er en årligt tilbagevendende begivenhed, og en del af det samlede afkast, du får som investor. Størrelsen beregnes ud fra lovgivningen og regnskabsmæssige regler. Det sker på baggrund af regnskabsårets realiserede kursgevinster og modtagne udbytter fra de underliggende aktier, realiserede tab samt foreningens omkostninger.

Geninvestering af udbytte

Hos de fleste danske banker har man mulighed for at tilmelde sig en ordning, der automatisk geninvesterer udbyttet i samme afdeling(er) i stedet for at blive udbetalt.

Er du investor i Investeringsforeningen StockRate Invest, kan du tage kontakt til din egen bank for at høre nærmere om muligheden for automatisk geninvestering af dit udbytte.

Du kan også selv geninvestere udbyttet via din netbank. Du er også velkommen til at kontakte StockRate på tlf. 3833 7575, for at få hjælp til det.

Beskatning af udbytte

Beskatningen af udbytte afhænger af dine personlige skatteforhold.

Nedennævnte beskrivelse er en generel beskrivelse som forudsætter, at du er fuld skattepligtig i Danmark. Beskrivelsen er opdelt på fri opsparing, pensionsmidler og selskabsmidler.

Personer – Almindelig, fri opsparing

Før du modtager udbyttet fra StockRate Invest, Globale aktier, er der fratrukket 27% i aconto skat, der beskattes som aktieindkomst.

Aktieindkomst op til 61.000 kr. (2024) beskattes med 27 procent. Aktieindkomst ud over 61.000 kr. beskattes med 42 procent. Uudnyttede grænsebeløb overføres mellem ægtefæller. Dvs. aktieindkomst for ægtefæller op til  122.000 kr. er til den lave aktieindkomstbeskatning på 27 procent.

StockRate Invest købt for pensionsmidler

Afkastet på en kapitalpension, ratepension, aldersopsparing, selvpension eller livslang pension beskattes ens – uanset hvilken værdipapirtype du har investeret i.

Udbytte fra StockRate Invest Globale aktier, samt årets sum af realiserede og urealiserede kursgevinster og –tab, beskattes med 15,3% (PAL-skat) efter lagerprincippet. Opstår der et nettotab, kan det fremføres til modregning i efterfølgende år.

Banken/pensionsselskabet opgør hvert år det samlede afkast, og trækker skatten på din pensionskonto i januar måned.

Der udbetales udbytte til et pensionsdepot uden at indeholde udbytteskat.

Selskaber

Udlodninger fra StockRate Invest Globale Aktier andele, købt via dit selskab, bliver udbetalt efter fradrag af 22% skat og indgår i selskabsindkomsten.

Avance eller tab – hvad enten det er fremkommet ved salg eller blot en kursudvikling i den tid, selskabet har ejet investeringsbeviset – beskattes årligt efter lagerprincippet.

Avance på investeringsbeviser med minimumsbeskatning opgjort efter lagerprincippet kan, uanset om der er tale om aktiebaserede eller obligationsbaserede, modregnes i selskabets eventuelle fremførte tab på selskabets eventuelle nettotabskonto.

Personligt erhvervsdrivende – med virksomhedsskatteordning

Midler under virksomhedsskatteordningen må ikke investeres i udbyttebetalende afdelinger. Spørgsmål kan rettes til administrationsselskabet på telefon 3814 6600.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?