disclaimer

disclaimer

Hjemmesiden indeholder oplysning om StockRate Asset Management A/S.

StockRate Asset Management A/S er underlagt dansk ret. Finanstilsynet er tilsynsmyndighed og Ankenævnet for investeringsfonde er klageinstans.

Indholdet af nærværende hjemmeside er udarbejdet med det formål at give en generel introduktion til StockRate Asset Management A/S. Hjemmesiden henvender sig alene til danske investorer. Hjemmesiden kan ikke erstatte finansiel rådgivning og kan hverken anses for at være et tilbud om at yde finansiel rådgivning eller et tilbud om nogen anden rådgivning eller service. Investor opfordres til at kontakte egen investeringsrådgiver for individuel information om eventuel investering, skatteforhold, mv..

Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast.

Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne på hjemmesiden er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser. StockRate Asset Management A/S påtager sig intet ansvar for ændrede forudsætninger eller eventuelle fejl i materialet. Der tages forbehold for ændringer i markedsforhold, afkast, udbytter, kurser, rentesatser, gebyrer, priser og andre betalinger, skatteforhold, tryk- og slåfejl med videre. StockRate Asset Management A/S fraskriver sig ethvert ansvar for tab i forbindelse med disponeringer alene foretaget på grundlag af materialet.

StockRate Asset Management A/S er endvidere ikke ansvarlig for tab og skader som følge af tekniske fejl, herunder IT-nedbrud, eller tredjemands uberettigede adgang via hjemmesiden, brugerens eller tredjemands data.

Ophavsret og varemærker
StockRate Asset Management A/S har copyright (ophavsret) og ejendomsret til hjemmesiden stockrate.dk. Gengivelse, kopiering, fremvisning, overdragelse, offentliggørelse eller anden form for brug af indhold og data på stockrate.dk må ikke finde sted uden forudgående skriftlige samtykke. StockRate Asset Management A/S giver dog brugeren ret til at downloade og kopiere informationer og materiale på hjemmesiden til personlig og ikke-kommerciel brug. StockRate Asset Management A/S giver brugeren endvidere ret til at downloade, kopiere, fremvise og offentliggøre billeder fra siden stockrate.dk

Varemærker eller logoer på hjemmesiden må ikke gengives, kopieres, fremvises, overdrages eller offentliggøres i nogen form uden forudgående skriftlige samtykke.

Der kan uden StockRate Asset Management A/S’s samtykke linkes til hjemmesiden. StockRate Asset Management A/S er ikke ansvarlig for fra hvilke hjemmesider eller i hvilken sammenhæng der linkes til hjemmesiden. Hjemmesiden indeholder endvidere links til hjemmesider drevet af tredjemand. StockRate Asset Management A/S er ikke ansvarlig for indholdet på tredjemands hjemmeside.

Klager

Klager over behandlingen i selskabet eller omkring selskabets dispositioner for den enkelte investor, kan stilles til Bjarne Jensen, direktør og klageansvarlig hos StockRate Asset Management A/S.

I klagen bedes årsagen til klagen beskrevet, samt hvorledes årsagen til klagen tidligere er søgt behandlet ved henvendelse til selskabets ansatte.