Første kvartal af 2022 har vist tilbagefald på de globale aktiemarkeder. StockRate’s kvalitetsaktier målt ved Investeringsforeningen Stockrate Invest gav et afkast på -7,33%. Tilbagefaldene sker som følgende af annonceringen af pengepolitiske opstramninger, som fremtvinges af den stigende inflation. Krigen i Ukraine har naturligvis skræmt investorerne og givet yderligere rygstød til inflationen samtidig med, at der forventes lavere vækst.

En ny balance

Ved indgangen af 2022 så den globale økonomi ud til at være på en forudsigelig kurs. Der var forhåbninger om, at verden var klar til en stor gradvis genåbning, uden Covid-19 restriktioner for virksomheder og borgere. Arbejdsløsheden i USA og Europa var historisk lavt og med udsigt til solide vækstrater og et stigende inflationspres, var der også forventninger til pengepolitiske stramninger, både i USA og senere i Europa.

Den 24. februar 2022 blev forudsætningerne dog ændret drastisk. Invasionen af Ukraine er en historisk begivenhed på europæisk jord, der ændrer den sikkerhedspolitiske situation. Krigen har også påvirket råvarer og energipriserne, som har sat endnu mere fart i inflationen. Særligt Europa er udfordret: Rusland er leverandør af en betydelig del af Europas naturgas og olie, mens Ukraine er storleverandør af majs og hvede.

Dermed står centralbankerne i en noget udfordrende situation, med høj inflation og lav arbejdsløshed i kombination en krig, der kan ødelægge væksten. Det bliver en svær balancegang for centralbankerne, som skal finde nogle værktøjer, der kan tæmme den høje inflation uden at forværre den vækst som på den korte bane har svære kår.

Inflationens færd

Allerede fra midt i 2021 begyndte inflationen at komme tilbage fra de meget lave niveauer der sås efter coronaens indtog i starten af 2020. Dette var drevet af en meget høj efterspørgsel og en knaphed i et globalt produktionsapparat, som var blevet nedskaleret i tiden med pandemien. Inflationen var også i høj grad drevet af en uheldig kombination mellem et lavt udbud af energi og en kraftig øget aktivitet i økonomien. Forventningen har længe været, at inflationen ville være forbigående, men centralbankerne har nu måtte sande, at inflationen har bidt sig fast. Derfor annoncerede man i slutningen af 2021 at man ville stramme op i pengepolitikken med udfasning af obligationsopkøbsprogrammer og stigende renter.

Inflation og stigende renter kan for mange opfattes som negativt. Men i en situation, hvor vi er på vej tilbage fra flere års pengepolitisk eksperiment, er det positivt at være vej til normalisering.

Krig i Europa

Med Ruslands indtog i Ukraine ændrede kursen sig dog. Energi- og råvarepriserne er skudt i vejret, og inflationen har fået endnu et ryk op. Men hvor det tidligere var sideløbende med en forventning om økonomisk vækst, kommer den inflationen nu sammen med en frygt for at væksten bliver svagere.

Krigen giver usikkerhed, idet ingen kender noget til varigheden og omfanget af den. Borgere og virksomheder skal forholde sig til en ny situation, og mange presses på dagligdagsøkonomi, da udgifter til el, varme og mad bliver højere.

Krigen rammer Europa hårdest. Europæerne er mest afhængige af den russiske gas, og allerede nu hvor prisen er steget, rammes den europæiske vækst. Den russiske trussel om helt at lukke for gashanen forbliver sandsynligvis en trussel. Men skulle de ske vil det ramme endnu hårdere.

Den amerikanske økonomi er også påvirket af de stigende priser, men afhængigheden af Rusland er ikke lige så høj som i Europa. Amerikanerne bruger stadig mere olie end de selv producerer, og er derfor olieimportører. Ca. 8% af importen kommer fra Rusland.

Aktierne vil stå imod endnu et chok

Mens den stigende inflation er en naturlig makroøkonomisk reaktion på øget aktivitet i økonomierne ovenpå pandemien, er krigen i Ukraine og de konsekvenser den har haft på økonomierne i højere grad et chok. Inflationen vil naturligt påvirke prissætningen på aktiemarkedet, og det har været forventeligt at de allerdyreste aktier skulle finde et nyt niveau. Men hvordan aktiemarkederne vil blive påvirket af krigen, kan endnu ikke helt konkluderes

“På det tidspunkt har centralbankerne sandsynligvis sat renten op nogle gange, og vil derfor ikke være helt så presset til at stramme hurtigt op. Og hvis aktiernes prissætning på det givne tidspunkt stadig er fornuftig, er der på ny åben for vækst og optimisme på aktiemarkedet igen”.

Vi skal dog igennem en periode, hvor centralbankerne skal finde en måde at navigere i denne situation. De vil stramme op, men måske ikke helt så hurtigt som først indikeret. Derfor er det sandsynligt, at inflationen vil falde tilbage og væksten komme igen. Men der vil gå måneder. På det tidspunkt har centralbankerne sandsynligvis sat renten op nogle gange, og vil derfor ikke være helt så presset til at stramme hurtigt op. Og hvis aktiernes prissætning på det givne tidspunkt stadig er fornuftig, er der på ny åben for vækst og optimisme på aktiemarkedet igen.

Nogle dele af aktiemarkedet skyder i vejret

Den ændrede dagsorden har igen skubbet til bevægelserne i aktiemarkedet. Aktier indenfor fly- og våbenindustrien har vist enorme stigninger, ligesom olie- og gasselskaber, mineselskaber og andre råvareselskaber har haft enorm medvind. I StockRate har vi dog helt bevidst fravalgt disse sektorer, da de ikke lever op til vores strenge krav til indtjeningsstyrke, finansiel styrke og ikke mindst stabilitet. Det vil i perioder – som den nuværende – betyde at vi halter lidt efter det generelle marked. Men vi er af den klare overbevisning at disse sektorer ikke kvaliteten til at skabe solide afkast til investorerne på den lange bane, og at vores model skaber mere solide porteføljer. I 1. kvartal har disse specifikke fravalg kostet os ca. 2% i forhold til markedet.

Omvendt har vi indenfor især IT-sektoren overperformet markedet, idet netop kvalitetskriterierne blandt IT-selskaberne har skilt sig positivt ud i perioder som denne.

Selskaberne stadig i fremgang

Ser man bort fra bevægelserne på aktiemarkedet, og ind i selskabernes resultater for det forgangne kvartal, ser billedet stadig ganske fint ud. Vores porteføljeselskaber har samlet set fremvist en indtjeningsvækst på ca. 20% i forhold til samme kvartal sidste år. Og kigger man på omsætningen, vises der en vækst på ca. 15%.  Dette er lidt under niveauet for det samlede marked, men også her trækker energiselskaber gevaldigt op i gennemsnittet.

Vi er generelt set meget tilfredse med de aflagte regnskaber, og ser generelt med fortrøstning på status i vores selskaber. Det er dog klart, at eksterne faktorer som problematiske forsyningskæder, coronanedlukninger i Kina, krig i Ukraine, stigende inputpriser og lønpres rammer nogle af vores selskabers marginaler. Derudover gør det sigtbarheden dårligere, og forventninger til fremtiden uvisse. Det betyder at selskaberne spår mere forsigtigt om fremtiden og er med til at lægge en dæmper på aktiekursstigningerne.

Men vi er stadig overbeviste om at vores udvælgelsesmodel sikrer vores investorer solide afkast på den lange bane. Vores porteføljeselskaber er ikke så gældsatte, deres likviditet er intakt og de har i en årrække fremvist stabil indtjening. Selvom disse selskaber også skal stå en hårdere periode igennem, vil de sikre afkast til investorerne på den lange bane.

Obligationerne også påvirket

Inflation og rentestigninger har naturligvis også stor indflydelse på obligationsmarkederne. For investorer betyder det, at hvis man har beskyttet sin portefølje med stats- eller realkreditobligationer, så er denne beskyttelse ikke længere lige så værdifuld. Både de korte og lange renter er steget, og det får kurserne på obligationer til at falde tilbage.

Dette er også gældende for vores obligationsinvesteringer. Selvom Stockrate Obligationer investerer i korte og relativt sikre erhvervsobligationer, har vi stadig oplevet et mindre kursfald. Dette skyldes dels de stigende renter, men også en stigende kreditrisiko på baggrund af den usikkerhed som krigen kaster af sig.

Stockrate Obligationer har dog igen outperformet markedet. Foreningen har givet et afkast i 1. kvartal på    -2,43%. Sammenlignelige investeringer har givet et afkast på -2,97%.

Som tidligere beskrevet, har aktiemarkedet før stået med udfordringer som disse, som har givet store udsving. Også markant større end de er nu. Derfor skal man som aktieinvestor med fordel have tid og råd til at blive i sine aktier. I vores nyhedsbrev fra den 21. marts 2022 beskrev vi under titlen ”Vær tro mod din investeringsstrategi”, hvordan aktiemarkederne altid er kommet tilbage fra kriseperioder, og hvorfor det er vigtigt at forblive investeret igennem kriser.

Hvis du ikke allerede har læst det, kan vi anbefale dig at gøre det.

Afkast for første kvartal 2022

Investeringsforeningen StockRate Invest afsluttede første kvartal med -8,18 pct. efter omkostninger. Det var 5,26 pct efter verdensmarkedet. Vores underperformance skyldes primært, at inflationen uundgåeligt har kastet aktierne ud i en genprisning, hvor alle verdens aktier har skullet finde et nyt niveau. Især de aktier der de senere år har vist stor kvalitet og vækst. Men lige knap halvdelen af underperformance kommer fra vores bevidste fravalg af olie- og gas, samt fly- og våbenindustrien.

StockRate Invest har dermed sat lidt af de seneste års markante fremgang til, men vi er trods alt ’kun’ tilbage ved niveauet fra juli 2021.

SDG Invest Bæredygtige Aktier afsluttede fjerde kvartal med -7,70 pct. efter omkostninger og underperformede verdensmarkedet med 4,78 pct.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?